Wymagania kata IKO Kyokushinkaikan na poszczególne stopnie

10 kyu – Taikyoku 1(Ichi), 2 (Ni), Sokugi Taikyoku 1(Ichi),
9 kyu – Taikyoku 3 (San)
8 kyu – Sokugi Taikyoku 2 (Ni), 3 (San)
7 kyu – Pinan 1 (Ichi)
6 kyu – Pinan 2 (Ni), Sanchin
5 kyu – Pinan 3 (San), Yantsu
4 kyu – Pinan 4 (Yon), Tsuki No Kata
3 kyu – Pinan 5 (Go), Gekisai 1 (Ichi)
2 kyu – Gekisai 2 (Ni), Tekki 1 (Ichi), Taikyoku Ura 1-3
1 kyu – Gekisai 3 (San), Tekki 2 (Ni)

Shodan – (1 Dan) – Pinian Ura 1-5, Saiha
Nidan – (2 Dan) – Seienchin, Garyu, Tekki 3, Bassai
Sandan – (3 Dan) – Seipai