RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym informujemy, iż:

Kwidzyński Klub Kyokushin Karate NIPPON z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Wodna 20, NIP 581-197-42-47, REGON 520443858, przetwarza dane osobowe członków/kandydatów na członków KKKK w związku przynależnością do KKKK bądź ubieganiem się o nią.

Administratorem danych osobowych jest Prezes KKKK, a dane te są – z jego upoważnienia – przetwarzane przez członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, instruktorów, administratorów serwisu www.karatekwidzyn.pl i profilu KKKK na FB oraz księgowego.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt. 2: MACIEJ KACZYŃSKI, tel. 602274878, m.kaczynski@wp.pl

Administrator danych informuje, że przetwarzane przez KKKK dane osobowe członków oraz kandydatów na członków KKKK pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą lub ich opiekunów prawnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w KKKK. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w KKKK. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo KKKK albo z wystąpieniem z KKKK.

Dane osobowe członka/kandydata na członka KKKK:

–  podane w karcie przyjęcia – deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

– przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do KKKK wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

– będą przechowywane, przez okres przynależności do KKKK, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

– nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów; nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu,

– mogą być przekazywane/udostępniane innym podmiotom/odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:

  1. a) innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. b) innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na podstawie upoważnienia Administratora,
  3. c) wyłącznie w celu udziału członków KKKK w seminariach, zgrupowaniach, zawodach, obozach itp. imprezach sportowych.

Członkowi/kandydatowi na członka KKKK przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu; w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Członkowi/kandydatowi na członka KKKK przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

W razie uznania, że przetwarzanie przez KKKK dotyczących członka/kandydata na członka KKKK danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.